ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕು

ನಾನುಇಂದಿರಾನಮ್ಮಸಮುದಾಯದಮಕ್ಕಳವಿಧ್ಯಾಬ್ಯಾಸದಬಗ್ಗೆನಾನುಕಂಡಬದಲಾವಣೆಹೇಳಲುನಾನುಬಯಸುತ್ತೇನೆ 2011 ರಿಂದ 2021ರವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಗದ ಆಯುವವರ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳ ವಿಧ್ಯಾಬ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಈಕೆಳಗಿನ ಪುಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಪ್ರಾರಂಭದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದ್ದವು. ನಮ್ಮ ಕಾಗದ ಆಯುವವರ ಮಕ್ಕಳು 2011 ರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಹಲವಾರು ನಾವು ತಾಯಂದಿರು ಮುಂಜಾನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏದ್ದೇಳುವ ಮೊದಲೆ ಕಾಗದ ಆಯುಲು ಹೋಗುತ್ತಿದೇವು , ತಂದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ರಹಿತನಾಗಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದನು. ನಾವು ತಾಯಂದಿರು ತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯ … Continue reading ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕು

ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಒಡೆಯರು

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವೃತ್ತಿಪರ ಕೆಲಸಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೂದಲು ವ್ಯಾಪಾರವು ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ ನಗರ ಸಮುದಾಯದ ನಿವಾಸಿಗಳು. ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಲಾಭ- ನಷ್ಟ, ಕಷ್ಟ-ಸುಖ, ನೋವು-ನಲಿವುಗಳ ಅನುಭವನ್ನು ಮತ್ತು ಕೂದಲು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಈ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಕೂದಲು ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಎರಡು ದಶಕದ ಹಿಂದೆ ಈ ಕೂದಲು ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗ್ಗೆ … Continue reading ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಒಡೆಯರು

When the Minister read postcards written by waste pickers’ children

Aditya Vyas & Shrenik Mutha Waste pickers and other informal sector waste workers make a living collecting, sorting, recycling, and selling materials that others throw away. They contribute to local economies, public health and environmental sustainability. The vast majority of waste pickers in India are women, and Dalits, who have been invisible to society, faced … Continue reading When the Minister read postcards written by waste pickers’ children

Lockdown Diaries: Relief to the wastepickers in the times of the pandemic

Junaid ul Shafi Introduction The COVID 19 pandemic has forced governments across the globe to shut down their residents into lockdown. In India, the lockdown was announced on the evening of 21st March which led to a humanitarian crisis in several parts of the country. Since then, millions of workers and students are stuck in … Continue reading Lockdown Diaries: Relief to the wastepickers in the times of the pandemic